Algemene Voorwaarden Boeken

1. Aanbieding en overeenkomst
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij DE DWARSDENKERIJ bv goederen en/of diensten van welke aard ook aan Klant levert, ook indien deze goederen of diensten niet (nader) in deze voorwaarden zijn omschreven, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Klant zijn niet van toepassing, tenzij deze door DE DWARSDENKERIJ bv uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

2. Prijzen
De door DE DWARSDENKERIJ bv door Klant te leveren worden verkocht tegen een door Klant te betalen vooraf bepaalde prijs of tarief (excl. BTW), zoals op de website of in de aanbieding is vermeld.

3. Facturering, reclame en betaling
Facturen worden verzonden op het moment van bestelling. Indien Klant uiterlijk 10 dagen na dit moment nog geen factuur ontvangen heeft, dient hij DE DWARSDENKERIJ bv hiervan schriftelijk of per e-mail op de hoogte te brengen. Alle facturen zullen door Klant bij vooruitbetaling  worden voldaan. Bij bestellingen beneden een minimumgrens wordt onmiddellijke betaling via online betaling gevraagd. Dit wordt aan de Klant medegedeeld vóór hij de bestelling definitief maakt.
Betaling zal plaatsvinden zonder verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook, behoudens voor zover bij arbitrale of rechtelijke uitspraak is vastgesteld dat Klant een verrekenbare tegenvordering of een grond tot opschorting heeft. Reclames dienen door DE DWARSDENKERIJ bv ontvangen te zijn per aangetekend schrijven, e-mail of fax binnen 10 werkdagen na uitgifte van de factuur

4. DE DWARSDENKERIJ bv: Overmacht
Onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden, bijvoorbeeld veroorzaakt door overmacht of ziekte, zal DE DWARSDENKERIJ bv het aangeschafte meteen na ontvangst van de betaling verzenden, behoudens anders aangegeven (bijvoorbeeld in het geval van voorintekenacties) . In geval van ziekte of bijtijds aantoonbare overmacht kan DE DWARSDENKERIJ bv deze uitlevering maximaal éen week uitstellen. Indien Klant hiermee niet akkoord gaat, heeft hij recht op terugbetaling van het volledige betaalde bedrag, zonder verder recht op schadevergoeding van welke aard dan ook.

5. Klant: niet-betaling 
Klant ontvangt na bestelling enkele betalingsherinneringen. Wanneer hieraan geen gevolg gegeven wordt, heeft DE DWARSDENKERIJ bv het recht om te bestelling zonder verdere verwittiging te annuleren.

6. Aansprakelijkheid
Indien DE DWARSDENKERIJ bv in gebreke zou blijken bij het uitvoeren van de bestelling is de aansprakelijkheid van DE DWARSDENKERIJ bv beperkt tot een bedrag gelijk aan de totale prijs van de bestelling. 
De maximale aansprakelijkheid geldt onder aftrek van eventueel door DE DWARSDENKERIJ bv gecrediteerde bedragen. Een eventuele actie dient door Klant te worden ingesteld binnen één maand na het desbetreffende geval. Elke verdere aansprakelijkheid van DE DWARSDENKERIJ bv voor door Klant geleden schade is uitgesloten, ongeacht de wijze waarop een eventuele actie wordt aangespannen hetzij uit wanprestatie, hetzij uit onrechtmatige daad of anderszins. DE DWARSDENKERIJ bv is in geen geval gehouden tot vergoeding van schade wegens niet-uitlevering van de bestelling. Elke aansprakelijkheid van DE DWARSDENKERIJ bv voor bedrijfsschade of andere indirecte schade, waaronder begrepen schade wegens gederfde winst, gemiste besparing of verlies van gegevens, is uitdrukkelijk uitgesloten.

7. Toepasselijk recht en geschillen
De overeenkomsten tussen DE DWARSDENKERIJ bv en Klant worden beheerst door Nederlands recht.
Eventuele geschillen tussen partijen zullen worden voorgelegd aan een door beide partijen gezamenlijk gekozen arbiter. Indien partijen niet tot overeenstemming kunnen komen zal het geschil worden voorgelegd aan een door de Kamer van Koophandel te Alkmaar aangewezen Arbiter.

(lees verder)